Konsultation og sygebesøg

 

BESØG I HJEMMET: tilbydes efter forudgående lægelig aftale, såfremt man er for syg til at møde op. Ved behov herfor bedes man ringe, så vidt muligt, ml. 8.00-9.00 mhp. aftale herom. Vi henstiller dog til, at man så vidt muligt møder op i klinikken. På den måde kan vi tilbyde flest muligt lægehjælp, da besøg tager væsentlig længere tid.

OPSØGENDE ELLER OPFØLGENDE BESØG: tilbydes til ældre, som har svært ved at komme i  klinikken 1 gang årligt. Heri kan pårørende og evt. hjemmeplejen deltage efter aftale.

E-MAIL KONSULTATION OG RECEPTFORNYELSE:
Vi tilstræber at besvare mail-henvendelser ca. 2 gange ugentlig. Hvis du har brug for hurtigere svar fra os, må du derfor ringe.


AKUT KONSULTATION:

Mandag til torsdag Kl. 11.00-11.30 kan alle henvende sig med akutte problemstillinger. Du møder op, og registrerer dig ved at “køre sundhedskortet igennem” ved skærmen i ventesalen. Dermed er du på en venteliste og kommer så ind til 1. ledige læge eller evt. sygeplejerske. Vi forsøger at tage folk i rækkefølge efter fremmøde. Der skal IKKE være booket eller reserveret tid til dette i forvejen. Til gengæld bedes man møde ml. kl. 11-11.30 og indstille sig på, at ventetiden vil afhænge af antallet af fremmødte.
Med akut forstår vi, sygdom der er opstået indenfor det seneste døgn – eller væsentlig forværret i samme tidspunkt. Hvis vi skønner, at der ikke er tale om akut sygdom, vil vi sammen finde en anden og mere hensigtsmæssig tid til vurdering snarest muligt.

OBS* FREDAGE: bedes du ringe i telefontiden, så tidligt som muligt mhp. at få en tid evt. samme dag ved behov.
Fredag kl. 14-16 træffes vi på mobilnr. 9155 8820. Det indskærpes at dette nr. er kun beregnet til akutte problemstillinger og vigtige meddelelser!  Telefonsvareren aflyttes IKKE og SMS’er tjekkes IKKE på mobiltelefonen, som kun er til ovennævnte brug.

TIDSBESTILLING GENERELT:

Ved tidsbestillingen on line/ under selvbetjening kan du bestille en tid ved enten læge ( =15 min.) eller sygeplejerske ( =10 min.) Hvis du har nogle specielle problemstillinger som kan tage længere tid end vanligt vil vi som ovennævnt gerne have en opringning fra dig for at booke den bedst mulige tid til dig. Det kunne dreje sig om: lægeattester, forebyggende undersøgelser af gravide og børn, generelle helbredsundersøgelser, planlægning af udlands-vaccination og længerevarende samtaler. Kørekortsattester for unge på 17/18 år kan bestilles ved sygeplejersken. Kørekorts-fornyelser inkl. erhvervskørekort og kørekort med tidsbegrænsninger kan bookes online via selvbetjening ( 30 min. tid) hos lægen.
Vi kan via ovennævnte sikre, at du får en passende tid afsat og at vi kan tilrettelægge vores arbejde tilfredsstillende.

ALMINDELIG KONSULTATION: vedr. ikke akut sygdom, forebyggende undersøgelser ( graviditets- og børneundersøgelser), årskontroller af kroniske sygdomme mv kan bookes via hjemmesiden og ved henvendelse pr. telefon ml. kl. 8-10. Dog bedes du som nævnt ringe hvis det drejer sig om tid til attester  og samtaleforløb.

KRONISKE SYGDOMME:  Se under fanebladet Kronisk tilstande og sygdomme.

BLODPRØVETAGNING: Jeanette Mikkelsen foretager blodprøver og div. laboratorie undersøgelser (urin- graviditetsundersøgelse, EKG, mv.) Sygeplejerskerne, Sarah og Karin deltager også i dette arbejde, alt efter hvem der har bedst tid den aktuelle dag.

BEMÆRK: BLODPRØVER KAN IKKE TAGES SENERE END KL. 14.45 (mandag til torsdag) og 11.45 fredag!

Jeanette varetager endv. Celleprøveundersøgelse for kvinder, børneundersøgelser, når barnet er 2 og 3 år, samt 1. og 2.  graviditets undersøgelse. Desuden vortebehandling, fjernelse af sting efter operationer og kan konsulteres omkring en primær vurdering vedr. akut opståede problemer. Der reserveres tid til dette via hjemmesiden eller i telefontiden.

OBS! Hvis du tidl. har været igennem en kompliceret graviditet, bedes du altid bestille tid hos læge til 1. graviditets undersøgelse. RING da til klinikken!
For at undgå, at du går forgæves, anbefaler vi, at du altid bestiller tid, men man kan altid ringe ml. kl. 8-10 for et godt råd – inkl. hvis man er i tvivl om booking.

SYGEPLEJERSKEKONSULTATION:
Sygeplejerskerne Sarah og Karin varetager konsultationer vedr. sukkersyge, KOL/Astma, forhøjet Blodtryk, vægttab og rygestop mm. De har dog hver deres særlige området. Det vil fremgå af bookingen, hvem der gør hvad.
Sarah vurderer også bevægeapparatslidelser, sår, fjerner sting, tager EKG og udfører Lungefunktionsundersøgelser. Sarah begynder i efteråret 2019 at varetage børneundersøgelser for 4-5 årige.

Sygeplejerskerne kan også bookes til almindelige blodprøver; dette gælder især, hvis Jeanette ikke har tilgængelige tider.

Vi henstiller til at der bestilles tid til konsultation ved  Karin, Jeanette og Sarah; ganske som ved lægen.
Vi forsøger på den måde, at give bedst muligt tid og rum for DINE behov, uden for megen ventetid.!

SYGESIKRINGSBEVIS = SUNDHEDSKORT

Skal altid medbringes, da det bruges til afregning med sygesikringen via indtjekning på anviste skærm i venteværelset. Dette gælder også for børn.
Medbragt Sundhedskort er DIN måde at hjælpe os på!
Ved at anvende kortet hos os, bekræfter du dit fremmøde, hvilket vi skal bruge som dokumentation i forhold til kontrollerne ved Sygesikringen.
På forhånd TAK for medbragt Sundhedskort!

Vi håber på at denne informationsskrivelse afklarer nogle af dine spørgsmål om klinikken og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.