Afhængighedsskabende lægemidler

Afhængighedsskabende lægemidler er:

  • Opoider (Morfin, med typiske handelsnavne som: Contalgin, Doltard, Malfin, Morfin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodon, Tramadol, Nobligan, Dolol, Kodein mv.)
  • Benzodiazepiner (Oxapax, Oxabenz, Aprox, Hexalid, Diazepam, Stesolid, Imovane, Zopiclone, Nitrazepam m.fl.)
  • ”Andre” – herunder medicin for ADHD.

Nedenstående gælder kun for non-maligne smertetilstande. Dvs. morfin o.lign ordineret i forbindelse med aktiv behandling af kræft og terminale forløb er undtaget fra det her beskrevne.

Klinikken søger at efterleve Sundhedsstyrelsens vejledninger, under hensyntagen til hvert enkelts individuelle behov. Der kan være mange årsager til at man får afhængighedsskabende medicin. Det kan være opstartet i hospitalsregi, hos psykiater, forud for og efter en operation mv. Varigheden kan være fra få uger, til mange år. Fælles for denne type medicin er, at vi ved hver eneste recept fornyelse skal revurdere indikationen! Vi søger konstant at vurdere, om der fortsat er behov for denne type medicin og om det kan trappes ned eller helt ud. Ved ny ordinationer søger vi i højere grad at have fokus på, at få sat en slut-dato for ordinationen. Det gør vi, med det formål, at undgå afhængighed.

Iflg. Vejledningen, bør vi ved hver eneste recept fornyelse revurdere indikationen. Derfor kan dette ikke ske pr telefon eller mail – kun ved personligt møde.

Du vil derfor ved henvendelse telefonisk og pr mail, som udgangspunkt blive bedt om, at booke en tid til konsultation ved næste receptfornyelse. Ved denne konsultation, vil vi vurdere, om ordinationen skal fortsætte eller ændres. Der vil blive inddraget mulighed for at smerter kan takles på anden vis end ved medicinindtag. Der vil blive lagt en plan for hyppigheden af konsultationer. Nogle af disse kan evt. foregå hos sygeplejerskerne. Bilkørsel indgår i vurderingen for den fortsatte brug.

Særligt for ny-tilmeldte patienter: Som udgangspunkt vil ovennævnte medicintyper kun blive vurderet ved personligt fremmøde – også selvom du har fået dette fast hos din tidligere læge.

Hvis du er ny-opereret, vil vi have fokus på, at sikre os, at der lægges en god udtrapningsplan.

Vi er underlagt de regler, som vores sundhedsmyndigheder udstikker for vores arbejde.  Disse regler kan læses på www.retsinformation.dk – herunder

”Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.”

Vejledning nr. 9166 af 19-03-2018. stk. 2.2.2 citeres her – resten kan læses i sin sammenhæng på hjemmesiden.

2.2.2 Ordination og receptfornyelse

”Valg af præparat skal ske ud fra viden om det enkelte præparats omsætning i organismen, herunder absorptionshastighed (tid til maksimale plasmakoncentration) og halveringstid samt præparatets mulige interaktioner med patientens øvrige medicin, specielt interaktioner, der fører til hæmmet nedbrydning af præparatet.

I udgangspunktet foretages revurdering af indikationen som omtalt i 2.2.1 ved hver receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/email-konsultation.

I enkelte tilfælde, hvor en patient er i et stabilt, og lægeligt velbegrundet længerevarende behandlingsforløb, som fx ved vedligeholdelsesbehandling af stabile ADHD-patienter, kan det efter en individuel vurdering undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse, men fx hver anden eller tredje måned, dog mindst en gang hvert halve år. Opfølgningsintervallet skal fremgå af behandlingsplanen, jf. pkt. 2.2.7. Ved behov for receptfornyelse mellem konsultationerne i de ovenfor skitserede tilfælde, kan lægen, efter individuel vurdering, evt. gøre dette pr. telefon.”